1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji i fundatorem nagród w promocji o nazwie „PRZEDŁUŻAMY WAKACJE!” (“Promocja”) jest Nowa Bud Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Jana Kazimierza 279/3, 05-126, Stanisławów Pierwszy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000583224, posiadająca nr NIP 5361920977 („Organizator”).

1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Promocja trwa wyłącznie w dniu 24.08.2019 r. w godzinach 10:00 - 16:00, w trakcie Dnia otwartego na Osiedlu Falenty, pod adresem Falenty Duże 2A, 05-090 Falenty Duże, Gmina Raszyn albo do momentu wyczerpania limitu voucherów promocyjnych z wakacje.pl.

1.4. Warunki uczestnictwa w Promocji opisane są w punkcie 3 Regulaminu.

1.5. Promocją objęte są wszystkie nieruchomości dostępne w ofercie Organizatora.

1.6. Organizator powoła komisję składającą się z 3 jego przedstawicieli („Komisja”). Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przebiegiem akcji promocyjnej, przestrzeganiem postanowień Regulaminu oraz podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie, w tym do rozstrzygania reklamacji.

1.7. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

2. NAGRODY

2.1. Nagrodą w Promocji jest dwuosobowy Bon turystyczny wystawiony przez Wakacje.pl, o wartości 4000 zł brutto („Nagroda”).

2.2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator pokryje koszty podatku z tytułu opodatkowania nagrody (naliczy i odprowadzi podatek od nagrody na rachunek urzędu skarbowego).

2.3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani nagrody innego rodzaju. Zwycięzca nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

2.4. Za każdą umowę deweloperską podpisaną przez Uczestnika Promocji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Organizator wydaje jedną Nagrodę.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2 Organizator ma prawo do odmówienia wybranym osobom uczestnictwa w Promocji z istotnych powodów oraz odmówić wydania Nagrody w szczególności gdy Uczestnik będzie brał w niej udział dla pozoru bez woli zawarcia i dotrzymania umowy deweloperskiej.

3.3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi:

 • spełniać warunki, o których mowa w pkt 3.1.,
 • przyjechać na Dzień otwarty, który odbędzie się na Osiedlu Falenty w dniu 24.08.2019 r. w godzinach 10:00 - 16:00 (Dzień otwarty),
 • w trakcie Dnia otwartego podpisać umowę rezerwacji zawierającą postanowienia o zawarciu jej w związku z udziałem w Promocji na dowolny dom dostępny w ofercie firmy Nowa Bud Sp. z o.o. oraz Nowa Bud Development Sp.z o.o.,
 • w terminie 70 kolejnych dni roboczych Uczestnik musi podpisać umowę deweloperską dotyczącą domu dostępnego w ofercie firmy Nowa Bud Sp. z o.o. oraz Nowa Bud Development Sp.z o.o oraz dokonać wpłaty pierwszej raty na poczet ceny, zgodnie z warunkami umowy deweloperskiej.
4. WYDAWANIE NAGRÓD

4.1. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi spełniającemu warunki Promocji w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy deweloperskiej i zaksięgowania wpłaty pierwszej raty na poczet ceny, zgodnie z warunkami umowy deweloperskiej.

4.2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie Uczestnik traci prawo do Nagrody.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Uczestnika po odebraniu Nagrody, Uczestnik ma obowiązek zwrócenia Organizatorowi pełnej wartości Nagrody wraz z opłaconym przez Organizatora podatkiem od Nagrody, zgodnie z treścią umowy rezerwacji.

4.4. Nagrody są przekazywane w oparciu o protokół przekazania Nagrody.

4.6. Wszystkie pytania odnośnie zasad wykorzystania Nagrody należy kierować do wystawcy bonu pod adresem email: zamowienie@wakacje.pl.

4.7. Wykorzystanie Nagrody odbywa się zgodnie z regulaminem firmy Wakacje.pl S.A. dostępnym pod adresem https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne.html.

4.8. W przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej albo umowy deweloperskiej przez więcej niż jednego Uczestnika, wszystkie osoby wskazane jako nabywcy zobowiązane są wskazać Organizatorowi jedną osobę uprawnioną do odebrania Nagrody.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi pocztą elektroniczną: biuro@nowa-bud.pl.

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.

5.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w formie zwrotnej wiadomości e-mailowej.

5.4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora, na podstawie Regulaminu.

5.5. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników („Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”) jest Organizator.

6.2. W sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnik może skontaktować się poprzez:

 • e-mail: biuro@nowa-bud.pl,
 • pisemnie na adres Administratora.

6.3. Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w RODO oraz ustawie z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) („UODO”) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

 • w celu organizacji Konkursu, w tym zrealizowania zobowiązań wobec Uczestników, w szczególności w celu wręczenia Nagród oraz rozliczenia podatku,
 • weryfikacji uprawnienia Uczestnika do udziału w Konkursie (pełnoletność) – w tym celu zbierany będzie nr. PESEL od Zwycięzców.

6.4. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Uczestników, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • właściwy dla Uczestnika urząd skarbowy,
 • numer telefonu lub adres mailowy,
 • adres,
 • PESEL.

6.5. Organizator nie będzie przekazywał danych uczestników innym podmiotom.

6.6. Czas przechowywania danych osobowych Uczestników jest uzależniony od podstawy lub celu przetwarzania tych danych, w tym w szczególności dane te będą przetwarzane:

6.6.1. dane pozyskane w związku z Promocją przechowywane będą do końca jej trwania powiększonego o okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń i wysyłki nagród powstałych w związku z Konkursem,

6.6.2. dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu zgłoszenia przez podmiot danych uzasadnionego (zgodnie z przesłankami określonymi w art. 21 RODO) sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu.

6.7. Uczestnikom przysługują, w stosownym przypadku, określonym w szczególności przez przepisy Art. 15-22 RODO:

6.7.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

6.7.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

6.7.3. prawo do usunięcia danych,

6.7.4. prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika,

6.7.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Uczestnik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Procedurę, dotyczącą podstaw oraz sposobu wyrażania sprzeciwu zawiera Sekcja 4 RODO),

6.7.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnik, w sytuacji uznania, że Jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),

6.7.7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.).

6.8. Uczestnicy mogą wykonywać przysługujące im prawa poprzez złożenie stosownego żądania pod adres e-mail: biuro@nowa-bud.pl lub na adres siedziby Administratora.

6.9. Nie podanie danych przez Uczestnika uniemożliwi:

6.9.1. świadczenie na rzecz Uczestnika usług związanych z Promocją, w tym wykonania przez Administratora obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu,

6.9.2. przekazanie Nagrody.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W okresie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Wykonawczego na stronie internetowej pod adresem: www.nowa-bud.pl/regulamin.

7.2. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

7.3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

7.4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych, przekazywane przez pracowników Organizatora maja jedynie charakter informacyjny.

7.5. W przypadku zmiany adresu zamieszkania Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją niniejszego Regulaminu, w tym stanowiącej próbę doręczenia nagrody.

7.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.08.2019 r.

Umów się na
spotkanie!

Uzupełnij swoje dane. Nasz
specjalista skontaktuje się z Tobą